Vědecký výbor

prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

doc. MUDr. David Slouka, Ph.D.

MUDr. Monika Bludovská Ph.D.

PharmDr. Bc. Eva Dědečková

MUDr. Michal Jirásko

Odborný program bude zaměřen tradičně na tyto okruhy: 

Okruhy Experimentální farmakologie
Klinická farmakologie
Molekulární farmakologie
Toxikologie

Program

Program ke stažení:

Soubor PDF zde. 

Sborník abstrakt ke stažení:

Soubor PDF zde. 

Středa 14. 6.
13:00 13:20 Zahájení konference
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
13:20 14:00 Úvodní přednáška
Ohlédnutí nad rolí transportu léčiv při racionální farmakoterapii PharmDr. Josef Suchopár
Sekce: Metabolizmus a farmakokinetika léčiv
Předsedající: prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D
14:00 14:20 Ohlédnutí za epidemií viru SARS-CoV-2 z pozice vrcholového zdravotnického managementu MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
14:20 14:50 Co jsme netušili o metabolismu aneb zpátky do lavic doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
14:50 15:05 Revmatologické ambulance EUC Kliniky a. s. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.,MSc., MPH
15:05 15:35 Faktory ovlivňující metabolickou konverzi ciprofloxacinu a expozici jeho hlavním aktivním metabolitům u kriticky nemocných pacientů: populační farmakokinetická analýza desethylen ciprofloxacinu Doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.
15:35 15:55 Farmakokinetika a lymfatická absorpce nilotinibu enkapsulovaného do glukanových částic MUDr. Pavel Ryšánek, Ph.D.
15:55 16:10 Coffee break
Sekce: Klinická farmakologie a terapeutické monitorování léčiv
Předsedající: doc. MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
16:10 16:30 Terapeutické monitorování sérových koncentrací teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
16:30 16:50 Terapeutické monitorování koncentrací fingolimodu a fingolimod fosfátu v rutinní klinické praxi doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
16:50 17:20 Stanovení psychofarmak v alternativních matricích – výhody a nevýhody miniinvazivních metod z pohledu TDM Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
17:20 17:50 Klinické souvislosti nedostatku vitaminu B: Výzva pro lékaře i farmaceuty doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
17:50 18:10 Současné možnosti farmakoterapie obezity a přidružených komorbidit doc. MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., VFN, Praha
18:10 18:30 Farmakokinetika intraperitoneálně aplikovaného vankomycinu u peritoneálně dialyzovaných pacientů s peritonitidou PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
18:40 19:15. Welcome drink prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D
Čtvrtek 15. 6.
Sekce: Léčivé přípravky pro moderní terapie
Předsedající: doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
9:00 9:20 Biologická léčba chronické sinusitidy s polypy doc. MUDr. David Slouka, Ph.D.
9:20 9:40 Antibiotická léčba otitis media MUDr. Tomáš Kostlivý, Ph.D.
9:40 10:00 Strukturní hybridizace jako slibná strategie vývoje nových léčiv Doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
10:00 10:20 Kovalentní léčiva PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
10:20 10:40 Komedikace u pacientů s metastatickým renálním karcinomem doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
10:40 11:00 Coffee break
Sekce: Vitaminy
Předsedající: PharmDr. Bc. Eva Dědečková, MUDr. Michal Jirásko
11:00 11:30 EPHAR LECTURE: Total 25-OHD Vitamin, Biologically Active and Free Fraction in Healthy Slovenian population and in patients referred to the gastroenterology clinic prof. Joško Osredkar, Slovinsko
11:30 11:50 Biologická úloha vitaminu K není omezena na koagulaci krve prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., Faf UK HK
11:50 12:00 Suplementace vitaminem D3 PharmDr. Bc. Eva Dědečková
12:00 12:10 Suplementace vitaminem D2 MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
12:10 12:30 Je vitamin C pouze jednoduchým antioxidantem? prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D., Faf UK HK
12:30 13:30 Oběd
Sekce: Experimentální farmakologie I
Předsedající: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
13:30 13:50 3,5-diarylizoxazol a jeho potenciálna antiproliferatívna aktivita na modeli T-lymfocytárnej leukémie v in vitro podmienkach PharmDr. Monika Majirská
13:50 14:10 Zapojenie receptorov horkej chuti (TAS2R) v intracelulárnej signálnej kaskáde mastocytov Mgr. Jozef Mažerik
14:10 14:30 Pyrolidínový analóg SS13 zvyšuje oxidatívny stres a indukuje autofágickú bunkovú smrť u buniek kolorektálneho karcinómu PharmDr. Natália Nosálová
14:30 15:00 Využitie glykoprofilácie proteínov pri diagnostike rakoviny prostaty Ing. Andrea Pinkeová
15:00 15:20 Přínos NGS analýzy tkáně plicního adenokarcinomu pro cílenou terapii doc. RNDr. Martin Pešta
15:20 15:40 Coffee break
Sekce: Experimentální farmakologie II. + Epidemiologie
Předsedající: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., MUDr. David Suchý, Ph.D.
15:40 16:10 Kauzální inference aneb kdo se bojí observačních studií. RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., PF UP, Olomouc
16:10 16:30 Rozdílné znaky nervových buněk odvozených z pluripotentních buněk pacientů s Alzheimerovou chorobou a zdravých kontrol Doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., LF MU, Brno
16:30 16:50 Imunitně podmíněné revmatologické nežádoucí účinky inhibitorů kontrolních bodů MUDr. David Suchý, Ph.D., Oddělení klinické farmakologie
16:50 17:10 Farmakokinetika zanamiviru po nebulizaci u zdravých potkanů a potkanů s indukovanou pneumonií Anežka Nováková
17:10 17:40 Revmatologické ambulance EUC Kliniky a. s. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.,MSc., MPH
17:40 18:00 Analýza glykánov v diagnostike onkologických ochorení Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Sekce: Postery
17:50 18:10 Vyhodnocení 3 nejlepších příspěvků posterové sekce
18:10 18:15 Zakončení druhého dne konference prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
20:00 23:00 Společenský večer
Pátek 16.6.
Sekce: Varia I
Předsedající: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
9:00 9:30 prof. MUDr. Karel Chodounský (1843-1931) – farmakolog, otužilec a propagátor sportu MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
9:30 10:00 Ghrelinový antagonismus v modelech závislosti na metamfetaminu Doc. PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.
10:00 10:20 Terapeutické monitorování sérových koncentrací acykloviru a jeho metabolitu 9-(karboxymethoxymethyl) guaninu v běžné klinické praxi doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
10:20 10:40 Novel D2/5-HT receptor modulators related to cariprazine with potential implication to schizophrenia treatment Mgr. Radomír Jůza, Ph.D.
10:40 11:00 Efekt kalcitriolu na expresi a aktivitu CYP3A4 ve 2D/3D modelech lidských hepatocytů PhramDr. Tomáš Smutný, Ph.D.
11:00 11:20 Coffee break
Sekce: Varia II.
Předsedající: PharmDr. Jaroslava Červeňová, MUDr. Michal Jirásko
11:20 11:40 Vliv léčby na změny prostatických markerů u BPH MUDr. Michal Jirásko
11:40 12:00 Výpočet nasycovací dávky vitaminu D a monitorace jeho sérových hladin v rozšířené výuce farmakologie prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
12:00 12:20 Klinická farmacie – přínos a situace ve FN Plzeň PharmDr. Jaroslava Červeňová
12:20 12:40 Incidencia tuberkulózy rezistentnej voči prvo- a druholíniovým antituberkulotikám medzi ukrajinskými vojnovými utečencami a migrantmi v Českej republike a na Slovensku Mgr. Matúš Dohál, Ph.D.
12:40 13:00 Extrakce bioaktivních peptidů z hub Trametes ochracea, Laetiporus sulphureus a Agaricus campestris Mordecai Lazarev
13:00 13:15 Zakončení konference prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

Program ke stažení:

logo_fly

14. – 16. 6. 2023

FARMAKODNY PLZEŇ

71. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY